REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Najlepszy Kierowca
2. Organizatorem Konkursu jest Prima Auto Sp.zo.o, Gośniewska 46, 05-660-Warka
4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebook-owym
https://www.facebook.com/PrimaAutoSpzoo w dniach 16 maja – 16 czerwca 2019 roku (do godziny 12:00 w południe).

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do
czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego
lub opiekuna prawnego.
b) nie jest pracownikiem Prima Auto Sp.zo.o
c) nie jest członkiem rodziny pracownika Prima Auto Sp.zo.o
d) ma aktualnie polubiony oficjalny fanpage Prima Auto Sp.zo.o
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

 

§ 3 NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie są:
a) Pierwsze miejsce. Jednorazowa wymiana oleju silnikowego w samochodznie osobowym dowolnej marki wraz z olejem i filtrem oleju oraz diagnostyką komputerową.
b) Drugie miejsce. Przegląd klimatyzacji i dezynfekcja wraz z potrzebnymi do tego środkami chemicznymi.
c) Trzecie miejsce. Wymianę opon lub kół wraz z ich wyważeniem. Dostarczenie opon lub kół do wymiany pozostaje po stronie klienta.
2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową,
którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu
Facebook-owym: https://www.facebook.com/PrimaAutoSpzoo
zamieszczą wpis, w którym oznaczą wybraną przez siebie osobę oraz otrzymają kolejno największą ilość głosów dla swojego wpisu (like’ów) aż do wyczerpania puli nagród.
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję
konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień
tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu
5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien
odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres biuro@prima-auto.pl w terminie 3 (trzech) dni od
dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
6. Otrzymana nagroda w formie usługi zostanie zrealizowana na terenie siedziby firmy Prima Auto Sp.zo.o, Gośniewska 46, 05-660-Warka w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata oraz ustalenia terminu możliwej realizacji.
7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z
odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Prima Auto Sp.zo.o
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis
Facebook, ani z nim związany.

 

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej,
numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian
terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od
czasu opublikowania go na stronie https://www.prima-auto.pl